Protest tegen baggerbedrijf_1595594533.jpg
arrow

Opslagplaats van Ghent Dredging (1)

Plaats waar ik niet zo graag ben Door Peter Provenier

De aanwezigheid van Ghent Dredging is inderdaad nefast voor de omgeving en in het bijzonder voor de mooie natuur van de Scheldevallei. In 1988 deelde de toenmalige Gentse schepen mee dat er plannen waren om baggerschepen te laten aanmeren ter hoogte van de Nieuwescheldestraat. Dat kaderde toen in het uitbaggeren van de Bovenschelde en het storten van de baggerspecie om het Eiland Zwijnaarde op te hogen. Ondanks protest van omwonenden – het aktiecomitee Nieuwescheldestraat en Hulststraat diende een petitie in met +/- 40 handtekeningen - ontving Ghent Dredging een bouwvergunning voor een loods met opslagplaats op 16 februari 1995 (dossier nr. 94/70126), waarin is bepaald dat 1. een groenscherm verplicht is langs de Nieuwescheldestraat en langs de verbindingsstrook tussen Nederzwijnaarde en Zonneputtragel (en dit scherm moet minstens even hoog zijn als de zand- en steenslagstapels en voldoende breed om visuele hinder te vermijden) 2. het stapelen van bulkgoederen zoveel mogelijk in een overdekte ruimte moet gebeuren. Een plaatsbezoek op 16 september 2008 toonde echter aan dat niet alleen de milieuwetgeving werd overtreden, de afdeling bouwtoezicht stelde bovendien een inbreuk vast op de bouwvergunning. In de milieuvergunning van 23 april 2009 is te lezen dat “de inrichting niet in goede staat van onderhoud verkeerde”. Ghent Dredging kreeg 6 maanden om de nodige maatregelen te treffen. Naar verluidt, zou het bedrijf zich daarna wel in orde hebben gesteld. Wie de laatste jaren vaak in de buurt vertoeft, merkt bitter weinig baggeractiviteiten. Het ophogen van het Eiland Zwijnaarde is quasi voltooid. Er is daar geen nood meer aan baggeren. Wat wel opvalt is het achtergelaten baggermateriaal, de verlaten baggerboten en de andere vaartuigen aan de zwaaikom en langs de oever van het Scheldekanaal. Bijzonder jammer is het afsluiten van het jaagpad ter hoogte van Ghent Dredging. In theorie is dit een deel van – of sluit het aan op - de groenas 4 van de stad Gent, maar op deze plaats is het een gebroken groenas. De doorgang is immers onmogelijk. Fietsers moeten omrijden! Wandelaars moeten een blokje rond stappen. Ook zeer kwalijk zijn het zwerfvuil en sluikafval. Het roestig materiaal van Ghent Dredging trekt ander afval aan. Daardoor lijkt het begin van de Scheldevallei in Zwijnaarde op een vuilnisstort, wat schade toebrengt aan de natuur en rust langs de oever van de Schelde. Vermits er geen baggeractiviteiten meer zijn, zou het logisch zijn dat Ghent Dredging verdwijnt uit de zone tussen Zonneputtragel en de Nieuwescheldestraat. Dit betekent het afbreken van de loods en het verwijderen van de materialen (buizen, banden, metaal, ...), het afval, enz.. Het jaagpad moet er opnieuw vrij toegankelijk en geschikt worden gemaakt voor voetgangers en fietsers. Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg, verklaarde in een interview op 9/6/2017 met de krant De Standaard: ‘Vandaag staat multifunctionaliteit van de waterweg bij ons voorop. Fietsen en recreatie horen daarbij’. En hij voegde er aan toe: ‘Onze optie is om op ten minste één oever optimale fietsinfrastructuur aan te leggen. Zo wordt de andere oever ontlast ..”. Op de andere oever van het Scheldekanaal – nl. op het Eiland Zwijnaarde – worden watergebonden activiteiten ontwikkeld. Derhalve moet de oever langs Ghent Dredging en de Domo/Alinso site behouden blijven voor fietsen, voetgangers en recreatie.